• บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

 

 

.....

กิจกรรม    ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557

"ลอยกระทงร่วมใจ ประเพณีไทยยั่งยืน"

ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557

ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อสืบสานและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

ของชาติให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีในโนโรงเรียน

จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสระน้ำรูปหัวใจของโรงเรียน

ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ภายในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียน กิจกรรมการละเล่น เช่น

รำวงย้อนยุค สอยดาว โยนห่วง จำหน่ายกระทง บ้านผีสิง เป็นต้น

 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ