บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 
  นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติ
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
   
นายดำรง พิษเศษ
ศศ.บ.ดนตรีสากล
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
นายมานะชัย วงษ์ประชา
ศป.บ.จิตรกรรม
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
นายอภิชาติ สิงห์สุ
ศป.บ.ดุริยางคศิลป์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

 

 


 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557